Share
ShareSidebar

Tổng quan luật quản lý thuế

Tổng quan luật quản lý thuế

  • PDF.
LUẬT
- Chương I - Những qu y định chung  - Chương II - Đăng ký thuế
- Chương III- Khai thuế, tính thuế - Chương IV- Ấn định thuế
- Chương V - Nộp thuế - Chương VI - Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
- Chương VII - Thủ tục hoàn thuế - Chương VIII - Thủ tục miễn thuế, giảm thuế; xóa nợ thuế, tiền phạt
- Chương IX - Thông tin về người nộp thuế - Chương X - Kiểm tra thuế, thanh tra thuế
- Chương XI - Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế - Chương XII - Xử lý vi phạm pháp luật về thuế
- Chương XIII - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện - Chương XIV - Điều khoản thi hành                        
- Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung 2012
VĂN BẢN LIÊN QUAN
- TT84_2008_BTC_ThueTNCN - Thông tư 27/2009 về việc hướng dẫn giãn thuế thu nhập cá nhân
- Thong tu 157_2009_TT-BTC sua doi 60, huong dan nghi dinh 85.2007 chi tiet luat quan ly thue - Thong tu 129_2008_TT-BTC huong dan luat thue GTGT
- Thong tu 117_2004_TT-BTC thu tien su dung dat huong dan nghi dinh 198 - Thong tu 70_2006_TT-BTC thu tien su dung dat
- Thong tu 66_2011_TT-BTC huong dan le phi cap giay phep hoat dong kinh doanh van tai bang xe o to - Thong tu 61_2008_TT-BTC huong dan hoan thue nhap khau o to
- Thong tu 60_2007_TT-BTC huong dan nghi dinh 85 ve quan ly thue - Thong tu 05_2010_TT-BCT sua doi, phan loai nguyen lieu sx, vtu, linh kien mien thue nhap khau
- Thong tu 04_2010_TT-BCT uu dai thue Viet - Lao - Quyet dinh 2746_2006_QĐ-BTC dinh chinh thong tu 70

- Nghi dinh 85_2007_NĐ-CP huong dan chi tiet luat quan ly

thue (bao gồm nội dung sửa đổi theo nghị định 106/2010)

- MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI VỀ THUẾ

- Huong dan thu nop va quan ly su dung le phi cap 

giay phep kinh doanh du lich lu hanh quoc te cap the

huong dan vien du lich 107_2002_TT-BTC

THÔNG TƯ Số: 80/2012/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

Nghị định số 60/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Công văn số: 2357/TCT-KK V/v: giới thiệu nội dung mới về đăng ký thuế                                                                                                                                                                                                                                                                 

THÔNG TƯ Số: 140/2012/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2012/NĐ-CP NGÀY 30/07/2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2012/QH13 CỦA QUỐC HỘI VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

Công văn Số: 16593/BTC-TCHQ V/v thực hiện bảo lãnh thuế

Công văn óố 1781/BTC-TCT Về việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp xuất hóa đơn sai về hình thức

Công văn Số: 1339/BTC-CĐKT V/v Các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán

Công văn số 1839/TCT-CS của Tổng cục thuế v/v giới thiệu nội dung mới của thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn