Share
ShareSidebar

Tổng quan luật BHXH

Tổng quan luật BHXH

  • PDF.
LUẬT
- Chương I - Những quy định chung - Chương II - Quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội
- Chương III - Bảo hiểm xã hội bắt buộc - Chương IV - Bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Chương V - Bảo hiểm thất nghiệp - Chương VI - Quỹ bảo hiểm xã hội
- Chương VII - Tổ chức bảo hiểm xã hội - Chương VIII - Thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội
- Chương IX - Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội - Chương X - Khen thưởng và xử lý vi phạm
- Chương XI - Điều khoản thi hành  
VĂN BẢN LIÊN QUAN

NGHỊ ĐỊNH Số: 94/2008/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM (bao gồm nội dung sửa đổi tại NĐ 116/2011)

Thông tư số: 01/2012/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư số: 13/2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH Số: 04/2011/QĐ-TTg Về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tư số: 134/2011/TT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tư số: 32/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

- Nghị định số 86/2010/NĐ-CP - Thông tư số 07/2010/TT-BYT
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
- Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH - Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BH thất nghiệp
- Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH - Nghị định số 134/2008/NĐ-CP
Hướng dẫn thực hiện Phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, BHXH một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008 Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện
- Nghị định số 122/2008/NĐ-CP - Thông tư số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN
Về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, BHXH một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng Hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh
- Nghị định số 190/2007/NĐ-CP - Thông tư số 15/2010/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP
- Nghị định số 29/2010/NĐ-CP - Nghị định số 28/2010/NĐ-CP
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc Quy định mức lương tối thiểu chung
- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH - Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc Hướng dẫn thực hiện một số Điều của nghị định số 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
- Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH - Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP
- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP - Nghị định số 101/2008/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm nội dung sửa đổi tại NĐ 100/2012) Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
- Nghị định số 83/2008/NĐ-CP - Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH
Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện

 THÔNG TƯ LIÊN BỘ Số: 33-TT/LB CỦA BỘ Y TẾ - TỔNG CÔNG ĐOÀN SỐ 33-TT/LB NGÀY 25-6-1987 QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN NGHỈ VIỆC ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI THAY LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC MẮC CÁC BỆNH CẦN CHỮA DÀI NGÀY.

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 08/1998/TTLT- BYT-LĐTBXH NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH Số: 190/1999/QĐ-BLĐTBXH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ NỘI VỤ - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH VÀ UỶ BAN DÂN TỘC SỐ 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KHU VỰC

THÔNG TƯ Số: 09/2012/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2012/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2012 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ NỘI VỤ - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH VÀ UỶ BAN DÂN TỘC SỐ 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KHU VỰC (phần 2)

 

NGHỊ ĐỊNH Số: 35/2012/NĐ-CP ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC

 

NGHỊ ĐỊNH Số: 152/2006/NĐ-CP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘCCHÍNH PHỦ

THÔNG TƯ Số: 03/2007/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

 NGHỊ ĐỊNH Số: 100/2012/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

Công văn Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.

 

THÔNG TƯ Số: 13/2013/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ